Thông tin - Thông báo

Lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra Tin học ứng dụng và Tiếng Anh

  
 
  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM
        Số: 735 /TCĐLTTP-TTĐT                               Đà Nẵng, ngày 08  tháng 8  năm 2017
                            
 
LỊCH THI SÁT HẠCH CHUẨN ĐẦU RA
       TIN HỌC ỨNG DỤNG VÀ TIẾNG ANH
(Tháng 8 năm 2017)
 
          1. Thời gian thi:
 
 
 
Môn thi
 
 
       Phần thi
 
 
                Ngày, giờ thi
 
Tin học
Lý thuyết
8 giờ 00’, ngày 24/8/2017
 (thứ 5)
Thực hành
9 giờ 00’, ngày 24/8/2017
(thứ 5)
 
 
Tiếng Anh
Viết đọc
8 giờ 00’, ngày 25/8/2017
 (thứ 6)
Nghe hiểu
10 giờ 00’, ngày 25/8/2017
(thứ 6)
Nói
Ngày 25/8/2017
(thứ 6)
         2. Lệ phí dự thi: 50.000đ/1 nội dung thi/1 sinh viên.
                   3. Thủ tục đăng ký: Sinh viên nộp đơn đăng ký và lệ phí dự thi tại Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ chậm nhất ngày 16/8/2017.
         Đề nghị các sinh viên có liên quan thực hiện theo lịch thi này./.
 
  Nơi nhận:
- Sinh viên;
- Lưu: VT, TTĐT.
 
KT.HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Đặng Thị Mộng Quyên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761