Thông tin - Thông báo

Thông báo Học sinh, sinh viên hưởng ứng tuần lễ cấp cao APEC 2017

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1110/TB-TCĐLTTP-CTHSSV
Đà Nẵng, ngày 06 tháng 11 năm 2017
 
 
THÔNG BÁO
Học sinh, sinh viên hưởng ứng Tuần lễ cấp cao APEC 2017
 

Căn cứ Công văn số 2479/UBND-VHTT ngày 30/10/2017 của Sở Lao động thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện các nội dung cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Nay nhà trường yêu cầu HSSV thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Hưởng ứng Tuần lễ cấp cao APEC 2017 (diễn ra chính thức từ ngày 6 đến 11/11/2017 tại Đà Nẵng)
-  Nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn nếp sống văn hóa văn minh đô thị, vệ sinh  môi trường, ý thức chấp hành điều lệnh; tập trung quảng bá, xây dựng hình ảnh về con người, đất nước Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng thân thiện, mến khách.
- Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông; tuân thủ nghiêm việc nhường đường cho phương tiện ưu tiên, các đoàn xe phục vụ APEC. Tránh tham gia giao thông vào những tuyến đường trọng điểm, những khu vực diễn ra sự kiện quan trọng.
- Nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tại nơi cư trú và những khu vực công cộng. Giữ gìn an ninh chính trị, an toàn trong khu nội trú và khu dân cư nơi HSSV cư trú.
2. HSSV được nghỉ học vào ngày 10 và 11/11/2017.
Lịch học bù được thực hiện như sau:
- Các lớp nghỉ học thứ 6 (ngày 10/11/2017) sẽ học bù vào thứ 7 (ngày 18/11/2017) theo các tiết học, phòng học đã bố trí trong thời khóa biểu.
- Các lớp nghỉ học sáng thứ 7 (ngày 11/11/2017) sẽ học bù vào chiều thứ 7 (ngày 18/11/2017)
- Đối với học phần thực hành Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng rau quả của lớp 15C06 sẽ học bù vào ngày 17 và 18/11/2017.
Đề nghị lãnh đạo các Khoa triển khai đến CVHT các lớp. CVHT trực tiếp quán triệt và yêu cầu HSSV thực hiện tốt những nội dung thông báo./.
 
 
Nơi nhận:
- CVHT (triển khai cho HSSV);
- Các phòng, khoa, trung tâm;
- Đoàn TN;
- Lưu: VT, P. Công tác HSSV.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Đặng Thị Mộng Quyên
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761