Thông tin - Thông báo

Thông báo về việc nộp phiếu thông tin đăng ký học kỳ 2 năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo thông báo hình thức, quy trình đăng ký khối lượng học tập của học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:
1. Phòng Đào tạo đã đăng ký khối lượng học tập cho sinh viên các lớp Cao đẳng theo đúng kế hoạch đào tạo của từng khóa học tại website http://daotao.cfi.edu.vn. Đối với sinh viên chưa có thời khóa biểu do nộp học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 chậm so với quy định thì liên hệ phòng Đào tạo để đăng ký khối lượng học tập.
2. Sinh viên vào website trên in phiếu Thông tin đăng ký học kỳ 2 năm học 2017-2018 của mình và nộp cho giảng viên cố vấn học tập (CVHT) trước ngày 05/01/2018. Nếu sinh viên không nộp xem như không đăng ký khối lượng học tập ở học kỳ chính và sẽ bị buộc thôi học theo Quy chế.
3. Sinh viên muốn đăng ký học lại các học phần bị điểm F, học cải thiện các học phần có điểm D-, D, D+ hoặc rút bớt học phần thì làm đơn theo mẫu (ĐT-14 hoặc ĐT-15) tại DANH MỤC BIỂU MẪU ĐIỂM, ĐÀO TẠO của website trên và nộp cho giảng viên CVHT trước ngày 05/01/2018. Đối với một số học phần mà chương trình đào tạo các khóa không còn nữa thì phòng Đào tạo sẽ tổng hợp đơn đăng ký của sinh viên để trình Giám hiệu mở lớp học riêng và có thông báo cụ thể sau.
4. Giảng viên CVHT các lớp cao đẳng khóa 2015, 2016, 2017 có trách nhiệm:
 - Nhắc nhở sinh viên nộp thông tin đăng ký học kỳ 2 năm học 2017-2018;
- Lập bảng thống kê tình hình sinh viên đăng ký khối lượng học tập theo mẫu đính kèm, nộp về phòng Đào tạo chậm nhất là ngày 05/01/2018 (Bao gồm: bảng thống kê, toàn bộ phiếu thông tin đăng ký của sinh viên).
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761