Thông tin - Thông báo

Thông báo tổ chức gặp mặt các sinh viên đăng ký thực tập sinh Israel

 

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
 

Số:        /TB-TCĐLTTP – HTSV
 
 Đà Nẵng, ngày       tháng 03 năm 2018

 

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức gặp mặt các sinh viên đăng ký thực tập sinh Israel
 
Căn cứ thông báo về kế hoạch gặp mặt và sơ tuyển ứng viên đăng ký tham gia chương trình Thực hành Nông nghiệp công nghệ cao (gọi tắt là “Thực tập sinh”, TTS) tại Israel của  Công ty Cổ phần xây dựng, Dịch vụ và Hợp tác lao động (OLECO). Nhà trường thông báo tổ chức buổi gặp mặt, sơ tuyển các ứng viên đã đăng ký tham gia chương trình; tiến hành đăng ký bổ sung cho những sinh viên, cựu sinh viên chưa đăng ký, quan tâm, muốn tìm hiểu, tham gia chương trình các nội dung cụ thể như sau:
 
I. Buổi gặp mặt tư vấn và sơ tuyển
            - Thời gian: 07h30 ngày 14/03/2018 (thứ 4)
            - Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng LTTP
            - Thành phần tham gia: 
            + Các học viên đã đăng ký tham gia (có danh sách kèm theo)
 
II. Nhận đăng ký bổ sung cho ứng viên mới
- Tiếp tục nhận đăng ký: Nam sinh viên đang học năm 2, năm 3 và cựu sinh viên đã tốt nghiệp các khóa trước tiếp tục đăng ký trực tiếp hoặc qua điện thoại, mail, fb từ nay đến hết ngày 12/03/2018 tại Trung tâm HTSV & QHDN, ĐT: 0236 6567113 DĐ: 0914061717, fb Loan Tran, Mail Tranthikimloan.chip@gmail.com  (Cô Loan)
- Sau khi đăng ký thành công, ứng viên được mời dự buổi gặp mặt, sơ tuyển theo nội dung thông tin tại phần I của thông báo này.
 
            III. Nội dung buổi gặp mặt, sơ tuyển
- Giới thiệu về chương trình thực tập sinh Israel
- Giải đáp những thắc mắc và trao đổi một số nội dung cần thiết khi tham gia chương trình TTS
- Tổ chức sơ tuyển học viên đã đăng ký
Nhận được thông báo này, kính đề nghị các Khoa, CVHT thông báo đến sinh viên, cựu sinh viên biết để tham gia đầy đủ và đúng giờ./.
                                                                      
 
Nơi nhận :
- Các Khoa;                                                                       TL. HIỆU TRƯỞNG
- SV (có tên trong danh sách đính kèm);                 GĐ. TRUNG TÂM HTSV & QHDN
- SV các lớp năm 2, năm 3;
- Lưu VT, TTHTSV&QHDN.
 
                                                                                             Ngô Đức Chiến
                           

 
 
 
 
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761