Thông tin - Thông báo

Kế hoạch tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra về Tin học và Tiếng Anh (Đợt thi tháng 6 năm 2018)

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 
 Số: 394 /KH-TCĐLTTP-TTĐT                                Đà Nẵng, ngày 9 tháng 5 năm 2018
                           
 
KẾ HOẠCH 
 Tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra về Tin học và Tiếng Anh  
(Đợt thi tháng 6 năm 2018)
 
Thực hiện kế hoạch học kỳ 2 năm học 2017 - 2018, nay Trường tổ chức kỳ thi sát hạch chuẩn đầu ra về Tin học ứng dụng trình độ B và Tiếng Anh trình độ A2 cho sinh viên khóa 2016-2019, cụ thể như sau:
 
1. Hình thức và thời gian thi:         
a. Tin học ứng dụng trình độ B:
Phần thi
Hình thức thi
Thời gian làm bài
Lý thuyết
Trắc nghiệm
30 phút
Thực hành
Thực hành trên máy tính
90 phút
 
 
 
b. Tiếng Anh trình độ A2:
Phần thi
Hình thức thi
Thời gian làm bài
Kỹ năng đọc viết
Viết
90 phút
Kỹ năng nghe hiểu
Viết
35 phút
Kỹ năng nói
Vấn đáp
 
 
 2. Đối tượng dự thi và thủ tục đăng ký dự thi:
a. Sinh viên đủ điều kiện dự thi sát hạch chuẩn đầu ra về Tin học và Tiếng Anh trong học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 theo quyết định của Trường.
b. Sinh viên đã dự thi sát hạch chuẩn đầu ra ở các đợt thi trước mà đến nay chưa đạt yêu cầu nộp đơn đăng ký (theo mẫu) và nộp lệ phí (50.000đ/1 phần thi/1 sinh viên) tại Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ trước ngày 20/5/2018. 
 3. Thời gian thi:
Từ ngày 4/6/2018 đến ngày 10/6/2018.
Lịch thi từng phần và danh sách phòng thi Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ thông báo cụ thể sau.
Đề nghị các Khoa, GV CVHT các lớp triển khai nội dung thông báo này đến sinh viên và đôn đốc sinh viên ôn tập để thi đạt kết quả tốt./.
 
 
 
KT.HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nơi nhận:
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, TTĐT.
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Đặng Thị Mộng Quyên
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761