Thông tin - Thông báo

Quyết định Về việc công nhận đủ điều kiện dự thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh các lớp cao đẳng khóa 2016-2019 và khóa học trước

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM   
     Số: 473/QĐ-TCĐLTTP-ĐT                                       Đà Nẵng, ngày 28 tháng 05 năm 2018
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận đủ điều kiện dự thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh các lớp cao đẳng khóa 2016-2019 và khóa học trước

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 07/01/2002 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Quy định chức năng nhiệm vụ của trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ thông báo số 934/TB-TCĐLTTP-ĐT ngày 28/10/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm về việc thực hiện chuẩn đầu ra về tiếng Anh và Tin học các ngành đào tạo Cao đẳng, hệ Chính quy;
Căn cứ kết quả học tập của học phần Anh văn 3 và Anh văn 4 của sinh viên Cao đẳng khóa 2016-2019 và khóa học trước,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
     Điều 1.  Nay công nhận đủ điều kiện dự thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho 149 sinh viên Cao đẳng khóa 2016-2019 và khóa học trước, cụ thể:
            - Khóa 2014 - 2017: 02 sinh viên, trong đó:
+ Ngành Kế toán: 01 sinh viên
+ Ngành Công nghệ thực phẩm: 01 sinh viên
            - Khóa 2016-2019: 147 sinh viên, trong đó:
                        + Ngành Công nghệ thực phẩm: 79 sinh viên
                        + Ngành kế toán: 11 sinh viên
+ Ngành Quản lý chất lượng thực phẩm: 09 sinh viên
                        + Ngành Quản trị kinh doanh: 09 sinh viên
                        + Ngành quản trị khách sạn: 28 sinh viên
                        + Ngành công nghệ chế biến thủy sản: 01 sinh viên
                        + Ngành Công nghệ sinh học: 05 sinh viên
                        + Ngành Công nghệ sau thu hoạch: 05 sinh viên
     Điều 2.  Các ông (bà) trưởng các phòng, khoa, trung tâm và các sinh viên có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.
     Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
 
             HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                              
      - Như điều 2;                                                        
      - Lưu: VT, ĐT.                                                                         
     Đỗ Chí Thịnh         

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761