Thông tin - Thông báo

Danh sách phòng thi sát hạch chuẩn đầu ra Tin học ứng dụng và Tiếng Anh

 
Môn thi
Phần thi
Ngày, giờ thi
Ghi chú
Tin học ứng dụng
 Lý thuyết
7 giờ 30’, ngày 6/6/2018
 ( thứ 4)
Thực hành
8 giờ 30’, ngày 6/6/2018
( thứ 4)
 Lý thuyết
14 giờ 00’, ngày 6/6/2018
( thứ 4)
Thực hành
15 giờ 00’, ngày 6/6/2018
 ( thứ 4)
Tiếng Anh
Viết đọc
7 giờ 30’, ngày 7/6/2018
 ( thứ 5)
Nghe hiểu
14 giờ 00’, ngày 7/6/2018
( thứ 5)
Nghe hiểu
15 giờ 00’, ngày 7/6/2018
( thứ 5)
Nói
Ngày 8/6/2018
( thứ 6)
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761