Thông tin - Thông báo

Quy định mức thu lệ phí Ký túc xá năm học 2018 - 2019

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM 
Số: 485 /QĐ-TCĐLTTP-TC
           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Đà Nẵng, ngày    30  tháng 5   năm 2018 
 QUYẾT ĐỊNH
Qui định mức thu lệ phí ký túc xá năm học 2018 - 2019
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
                       
- Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 07 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về việc thành lập Trường CĐ Lương thực - Thực phẩm;
- Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường CĐ Lương thực - Thực phẩm;
- Theo đề nghị của Phòng Công Tác HSSV và Trưởng phòng Phòng Tài chính- Kế toán,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1.Nay qui định mức thu lệ phí Ký túc xá đối với HSSV năm học 2018 -2019 (từ tháng 8/2018 đến cuối tháng 7/2019) như sau:
- Đối với phòng thường : Mức thu 1 HSSV : 140.000 đ/tháng ; 700.000 đ/kỳ
- Đối với phòng yêu cầu: Mức thu 1 phòng: 1.600.000 đ/ tháng (Mỗi phòng ở từ 4-6 sinh viên)
 
Điều 2. Mức lệ phí trên qui định cho học sinh sinh viên các lớp học tại Trường;
 
Điều 3.  Phòng Công tác HSSV,Phòng Tài chính - Kế toán, các Phòng, Khoa và HSSV liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
                                                                                                  
                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
 
 
   
i nhận: 
 
   - Các Phòng, Khoa, T. tâm                                                                    
   - Lưu VT, P.TCKT                                                                                                               
 
                                                                                                                                                     Đỗ Chí Thịnh
 
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761