Thông tin - Thông báo

Thông báo nhận chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM
 Số: 196 /TB-TCĐLTTP-TTĐT                               Đà Nẵng, ngày 18 tháng 6  năm 2018
                           
 
THÔNG BÁO
V/v nhận chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
 
Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm thông báo đến học sinh sinh viên dự đợ sát hạch chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản vào tháng 4/2018 đến nhận chứng chỉ, cụ thể như sau:
Địa điểm: Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và BDNV
Thời gian: Từ ngày 20/6/2018 đến ngày 22/6/2018
Khi đến nhận, học sinh sinh viên phải đem theo chứng minh nhân dân và không được nhận thay cho người khác.
Quá thời hạn trên học sinh sinh viên đến Trung tâm Tin học Bách khoa - Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng để nhận.
Yêu cầu học sinh sinh viên có liên quan thực hiện theo thông báo này./.
 
 
 
TL.HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Nơi nhận:
- HS-SV;
- Lưu: VT, TTĐT.
GĐ.TT ĐÀO TẠO NH VÀ BDNV
 
(Đã ký và đóng dấu)
 
Nguyễn Hoàng Thành Đích
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761