Thông tin - Thông báo

Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng, hệ chính quy, khóa 2015-2018 và khóa học trước - Tháng 6 năm 2018

      BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM                          
       Số:598/QĐ-TCĐLTTP-ĐT                                Đà Nẵng, ngày 27  tháng 6 năm 2018                                                
                                                                                
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên trình độ cao đẳng,
hệ chính quy, khóa 2015-2018 và khóa học trước
 Tháng 6 năm 2018
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
          Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 07/01/2002 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Quy định chức năng nhiệm vụ của trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quy chế Đào tạo cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 383/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 07/05/2013;
Căn cứ kết quả học tập toàn khóa của sinh viên cao đẳng khóa 2015-2018 và khóa học trước;
Căn cứ biên bản của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp họp ngày 27/06/2018,
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng, hệ chính quy cho 212 sinh viên. Cụ thể:
          -  Khóa 2014-2017: 12 sinh viên, trong đó:
     + Ngành Công nghệ thực phẩm: 11 sinh viên.
     + Ngành Kế toán: 01 sinh viên.
-      Khóa 2015-2018: 200 sinh viên. Trong đó:
+ Ngành Công nghệ chế biến thủy sản: 03 sinh viên
+ Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường: 05 sinh viên
+ Ngành Công nghệ sinh học: 08 sinh viên
+ Ngành Công nghệ thực phẩm: 97 sinh viên
+ Ngành Kế toán: 28 Sinh viên
+ Ngành Phát triển nông thôn: 04 sinh viên
+ Ngành Quản lý chất lượng thực phẩm: 17 sinh viên
+ Ngành Quản trị kinh doanh: 38 sinh viên
Điều 2. Các ông (bà) trưởng các phòng, các khoa, các trung tâm và sinh viên có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./ 
 
                                                                                                                                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :                                                                                   
 
   - Như điều 2;                                                                                    (Đã ký)
- Lưu VT, ĐT.
 
                                                                                                   Đỗ Chí Thịnh                                                                                   

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761