Thông tin - Thông báo

Lịch thi sát hạch chuẩn đầu ra Tin học và Tiếng Anh

 
   BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
        Số: 772 /TCĐLTTP-TTĐT                                     Đà Nẵng, ngày 29 tháng 8  năm 2018
 
                                                                        
LỊCH THI SÁT HẠCH CHUẨN ĐẦU RA
 
TIN HỌC VÀ TIẾNG ANH
 
Trường thông báo lịch thi sát hạch Chuẩn đầu ra như sau:
1/ Thời gian thi: Ngày 15/9/2018 (thứ 7)
Môn thi
Phần thi
Giờ thi
Tin học
Lý thuyết
7 giờ 30’
Thực hành
8 giờ 30’
Tiếng Anh
Viết đọc
14 giờ 00’
Nghe hiểu
15 giờ 30’
Nói
16 giờ 15’
 
2/ Lệ phí thi: Sinh viên đã dự thi sát hạch chuẩn đầu ra ở các đợt thi trước mà đến nay chưa đạt yêu cầu nộp đơn đăng ký (theo mẫu) và nộp lệ phí (50.000đ/1 phần thi/1 sinh viên) tại Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ trước ngày 10/9/2018.
3/ Một số nội dung khác:
- Sinh viên phải mang theo thẻ HSSV (hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh).
- Sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi.
- Đây là đợt sát hạch chuẩn đầu ra Tin học và Tiếng Anh cuối cùng, do vậy sinh viên chưa đạt yêu cầu phải đăng ký dự thi.
Đề nghị sinh viên thực hiện đúng theo lịch này./.

                                                                                                                                   KT.HIỆU TRƯỞNG
 
                                                             
Nơi nhận:                                                                                         (Đã ký)               
- Các sinh viên;
- Lưu TTĐT.                                                                            Đặng Thị Mộng Quyên        

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761