Thông tin - Thông báo

Thông báo Về việc nộp đơn đăng ký học lại các học phần Tin học cơ bản 1, Tin học cơ bản 2, Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4

 
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đủ điều kiện thi chuẩn đầu ra Tin học và Tiếng Anh, nay nhà trường thông báo đến sinh viên chưa đạt các học phần Tin học cơ bản 1, Tin học cơ bản 2, tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4 như sau:
-      Nhà trường sẽ mở lớp học riêng cho các học phần Tin học cơ bản 1, Tin học cơ bản 2, Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4 trong tháng 9 năm 2018.
-      Đây là lần mở lớp cuối cùng, vì vậy đề nghị những sinh viên chưa đạt các học phần nói trên (có danh sách kèm theo) nộp đơn đăng ký học lại tại phòng Đào tạo trước ngày 09/09/2018 theo mẫu ĐT-15 tại website: http://cfi.edu.vn/dao-tao/83/quy-trinh-bieu-mau/truong-cao-dang-luong-thuc-thuc-pham.html
-      Sinh viên đã nộp đơn đăng ký đến phòng Đào tạo nhận lại đơn để nộp học phí tại phòng Tài chính kế toán trước ngày 09/09/2018 để được xếp lớp.
-      Lịch học bắt đầu từ ngày 12/09/2018. Thời khóa biểu cụ thể phòng Đào tạo thông báo sau.
          Kính đề nghị khoa, CVHT nhắc nhở và hướng dẫn sinh viên thực hiện để đảm bảo tiến độ học tập và tốt nghiệp đúng thời hạn./.

 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761