Thông tin - Thông báo

Thông báo điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019

 THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019
Các lớp cao đẳng khóa 2016, 2017, 2018 và trung cấp khóa 2018
 

          Để đảm bảo cho học sinh sinh viên tham dự đầy đủ kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2018-2019, phòng Đào tạo điều chỉnh lịch thi một số học phần/môn học/mô đun như sau:
1.     Toàn bộ các học phần/môn học/mô đun thi ngày 25/12/2018 chuyển sang thi ngày 26/12/2018.
2.     Hai môn học Tổ chức kinh doanh lưu trúHoạt náo của lớp 17DL điều chỉnh lịch như sau:
STT
Tên môn học
Ngày thi cũ
Ngày thi mới
Phòng thi
1
Tổ chức kinh doanh lưu trú
08g00
27/12/2018
08g00
04/01/2019
B1.03
2
Hoạt náo
08g00
04/01/2019
08g00
27/12/2018
A1.06
3.     Cán bộ coi thi thực hiện coi thi theo đúng lịch thi đã được điều chỉnh.
Kính đề nghị các Khoa, phòng, cán bộ coi thi và học sinh sinh viên liên quan thực hiện theo thông báo để việc tổ chức thi kết thúc môn học/mô đun được thuận lợi.

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761