Thông tin - Thông báo

Quyết định về việc giảm học phí cho sinh viên trong học kỳ II, năm học 2019 - 2020 do ảnh hưởng dịch Covid-19

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 337/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV
Đà Nẵng, ngày  11 tháng 5 năm 2020
 
 QUYẾT ĐỊNH
Về việc giảm học phí cho sinh viên trong học kỳ II, năm học 2019-2020
do ảnh hưởng dịch Covid-19
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 7/01/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 24/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm về việc ban hành quy định về miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên;
Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 11/05/2020 về việc xét giảm học phí cho HSSV do ảnh hưởng của dịch Covid-19,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giảm 10% học phí cho sinh viên khối cao đẳng trong học kỳ II, năm học 2019-2020.
Những học phần học lại, học phần tăng cường và học phần ngoài chương trình chính sẽ không được giảm theo Điều 9 của Quy định về miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên ban hành theo Quyết định số 1093/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 24/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.
Điều 2. Các Ông/Bà Trưởng Phòng, Khoa, Trung tâm; GVCN, sinh viên khối cao đẳng căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
    Nơi nhận:
 - Như điều 2;
 - Lưu: Phòng CTHSSV, VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Đỗ Chí Thịnh
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761