Thông tin - Thông báo

Quyết định Về việc cảnh báo kết quả học tập học sinh sinh viên

   BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM    
     Số:421/QĐ-TCĐLTTP- ĐT                           
Đà Nẵng, ngày 05 tháng 06 năm 2020

 
 
 QUYẾT ĐỊNH   
Về việc cảnh báo kết quả học tập học sinh sinh viên
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 07/01/2002 về việc thành lập Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 774/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 22/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp, cao đẳng hệ chính quy theo phương thức tích lũy mô đun;
Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế đào tạo trung cấp, cao đẳng hệ chính quy theo phương thức tích lũy mô đun;
          Căn cứ kết quả học tập của học sinh sinh viên trình độ cao đẳng, trung cấp khóa 2019;
          Căn cứ biên bản họp xét kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 ngày 02/6/2020,
 
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Cảnh báo kết quả học tập đối với  27 học sinhsinh viên trình độ cao đẳng khóa 2019 và trung cấp khóa 2019, hệ chính quy do kết quả học tập không đạt yêu cầu trong học kỳ 1 năm học 2019-2020, cụ thể:
a/ Trình độ cao đẳng – Khóa 2019: 05 sinh viên, trong đó:
          + Công nghệ thực phẩm: 01 sinh viên
          + Kỹ thuật chế biến món ăn: 01 sinh viên
          + Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 02 sinh viên
          + Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm: 01 sinh viên
b/ Trình độ Trung cấp – khóa 2019: 22 học sinh, trong đó:
          + Kỹ thuật chế biến món ăn: 06 học sinh
          + Hướng dẫn du lịch: 05 học sinh
          + Nghiệp vụ nhà hàng: 11 học sinh
Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng các phòng, trung tâm, khoa và các học sinh sinh viên có tên trong danh sách kèm theo căn cứ Quyết định thi hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

                                                                                    KT.HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG
             - Như Điều 2;                                                                                 (đã ký )
             - Lưu: VT, ĐT.                              
 
 
                                                                                                  Đặng Thị Mộng Quyên

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761