Thông tin - Thông báo

Quyết định Về việc buộc thôi học sinh viên do vượt quá thời gian học tại trường

     BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM 
 
    Số:423/QĐ-TCĐLTTP- ĐT                                
 
Đà Nẵng, ngày 05 tháng 06 năm 2020
 
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH  
Về việc buộc thôi học sinh viên do vượt quá thời gian học tại trường
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 07/01/2002 về việc thành lập Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 07/5/2013 Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm về việc ban hành Quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường;
          Căn cứ biên bản họp xét kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 ngày 02/6/2020,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Buộc thôi học trả về địa phương 25 sinh viên trình độ cao đẳng các khóa 2013, 2015, 2016; Cao đẳng đào tạo liên thông khóa 2015 do vượt quá thời gian học tại trường và nghỉ học tạm thời vượt quá thời gian quy định, cụ thể:
a/ Vượt quá thời gian học tại trường: 23 sinh viên, trong đó:
                    - Trình độ Cao đẳng - khóa 2013: 21 sinh viên
                    - Trình độ Cao đẳng đào tạo liên thông – khóa 2015: 02 sinh viên
b/ Nghỉ học tạm thời vượt quá thời gian quy định: 02 học sinh, trong đó:
- Trình độ Cao đẳng – khóa 2015: 01 học sinh
- Trình độ Cao đẳng – khóa 2016: 01 học sinh
Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng các phòng, trung tâm, khoa và các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo căn cứ Quyết định thi hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
 
                                                             KT.HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 2;                                                                                      (đã ký )
- Lưu: VT, ĐT.                                                                        
 
 
 
 
                                                                                                Đặng Thị Mộng Quyên

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761