Chế độ chính sách

Quyêt định Cấp học bổng khuyến khích học tập HKII (2015-2016) cho sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2014 và 2015

 
 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  
Số: 1004/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV
 
Đà Nẵng, ngày 15 tháng 9 năm 2016
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH 
Cấp học bổng khuyến khích học tập HKII (2015-2016)  
cho sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2014 và 2015

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 7/1/2002 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Lương Thực – Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc quy định chức năng nhiệm vụ của trường Cao đẳng Lương Thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 3/7/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng LTTP về việc ban hành quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV hệ chính quy;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2015-2016 cho 46 sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2014 và 2015 (có danh sách kèm theo).
Với tổng số tiền: 19.488.000 đồng/tháng, cấp đủ 5 tháng trong học kỳ (tương ứng 97.440.000 đồng/học kỳ)
Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng, Khoa, Trung tâm; CVHT, sinh viên có tên trên căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, Phòng CTHSSV.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
Đỗ Chí Thịnh
 
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761