Chế độ chính sách

Quyết định Về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ I, năm học 2016-2017

  
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG

LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
 
Số: 1160/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Đà Nẵng, ngày 18 tháng 10 năm 2016
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH 
Về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ I, năm học 2016-2017
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC  THỰC PHẨM
Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 7/01/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc qui định chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Quyết định số 588/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 03/07/2013 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định về chế độ trợ cấp xã hội đối với HSSV;
Căn cứ Quyết định số 1095/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 24/12/2015 của Hiệu trưởng về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 588/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 03/07/2013 về việc ban hành quy định về chế độ trợ cấp xã hội đối với HSSV;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng họp ngày 04/10/2016 về việc xét chế độ chính sách HKI năm học 2016-2017,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Trợ cấp xã hội học kỳ I, năm học 2016-2017 cho 40 sinh viên (có danh sách kèm theo) như sau:
- Mức hưởng trợ cấp xã hội:
+ Mức 1 (140.000 đồng/SV/tháng) cho 10 HSSV
+ Mức 2 (100.000 đồng/HSSV/tháng) cho 30 HSSV
- Thời gian hưởng trợ cấp xã hội: 6 tháng tính từ tháng 8/2016
Điều 2. Các Ông/Bà Trưởng các phòng, khoa, trung tâm; CVHT, BCS lớp và sinh viên có tên trên căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.
 
 
Nơi nhận:
 - Như điều 2;
 - Lưu: VT, CTHSSV.
 
HIỆU TRƯỞNG 
 
(Đã ký)
 
 
Đỗ Chí Thịnh
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761