Chế độ chính sách

Quyết định Về việc cấp học bổng chính sách cho sinh viên trong học kỳ I, năm học 2016-2017

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Số: 1161/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Đà Nẵng, ngày 18 tháng 10 năm 2016
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cấp học bổng chính sách cho sinh viên 
 trong học kỳ I, năm học 2016-2017
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC  THỰC PHẨM
Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 7/1/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc qui định chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về về chính sách nội trú đối với HSSV cao đẳng, trung cấp;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV họp ngày 4/10/2016 về việc xét cấp học bổng chính sách HKI (2016-2017),
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Cấp học bổng chính sách trong học kỳ I, năm học 2016-2017 cho 11 sinh viên (có danh sách và mức hưởng kèm theo)
Thời gian hưởng: 6 tháng tính từ tháng 8 năm 2016.
Điều 2: Các Ông/Bà Trưởng các phòng, khoa, trung tâm; CVHT và sinh viên có tên trên căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.
 
 
Nơi nhận:
 - Như điều 2;
 - Lưu: VT, CTHSSV.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký) 
 
 
Đỗ Chí Thịnh
 
 
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761