Chế độ chính sách

Quyết định Về việc giảm học phí học kỳ I, năm học 2016-2017 cho sinh viên thuộc các đối tượng ngoài chế độ nhà nước quy định

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG

LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
 
Số: 1163/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Đà Nẵng, ngày 18 tháng 10 năm 2016
 
 
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc giảm học phí học kỳ I, năm học 2016-2017
cho sinh viên thuộc các đối tượng ngoài chế độ nhà nước quy định
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC  THỰC PHẨM
Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 7/1/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc qui định chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng LTTP ngày 24/12/2015 về việc ban hành quy định về miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thực hiện chế độ, chính sách cho HSSV họp ngày 04/10/2016 về việc họp xét chế độ chính sách HKI, năm học 2016-2017,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giảm 50% học phí HK I, năm học 2016-2017 cho 08 sinh viên (có danh sách kèm theo).
Những sinh viên có tên trên không được miễn giảm học phí những học phần theo điều 9 của quy định về miễn, giảm học phí đối với HSSV ban hành theo Quyết định số số 1093/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng LTTP ngày 24/12/2015 về việc ban hành quy định về miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên.
Điều 2. Các Ông/Bà Trưởng phòng, khoa, trung tâm; CVHT, sinh viên có tên trên căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
 
 
  Nơi nhận:
 - Như điều 2;
 - Lưu: Phòng Công tác HSSV, VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Đỗ Chí Thịnh
 
 
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761