Chế độ chính sách

Quyết định Về việc hỗ trợ chi phí học tập cho SV học kỳ I, năm học 2016-2017

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
 
Số: 1164/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Đà Nẵng, ngày 18 tháng 10 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ chi phí học tập cho SV học kỳ I, năm học 2016-2017
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC  THỰC PHẨM
Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 7/1/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc qui định chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Thông tư số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập
đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thực hiện chế độ, chính sách cho HSSV họp ngày 4/10/2016 về việc họp xét chế độ chính sách HKI, năm học 2016-2017,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2016-2017 cho  03 sinh viên có tên sau:
TT
Mã số SV
Họ và
Tên
Lớp
Đối tượng
1
14CC060002
Mông Thị Thúy
 
Bình
14C06.1
Dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo
2
14CC100004
Phạm Văn
 
Chăn
14C10
Dân tộc ít người hộ cận nghèo, xã ĐBKK
3
14CC020013
Hồ Văn
 
Than
16A
Dân tộc ít người thuộc hộ nghèo, xã ĐBKK
 
- Mức hỗ trợ: 60% x 1.210.000 = 726.000đ/tháng.
- Thời gian hưởng: 5 tháng, tính từ tháng 8/2016
 
Điều 2: Các Ông/Bà Trưởng các phòng, khoa, trung tâm; CVHT, BCS lớp và sinh viên có tên trên căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.
 
 
Nơi nhận:
 - Như điều 2;
 - Lưu: VT, CTHSSV.
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
 
Đỗ Chí Thịnh 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761