Chế độ chính sách

Quyết định giảm học phí học kỳ II, năm học 2016-2017 cho sinh viên thuộc các đối tượng ngoài chế độ nhà nước quy định

 
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
Số: 183/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV
 
 
Đà Nẵng, ngày 14 tháng 03 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giảm học phí học kỳ II, năm học 2016-2017 
cho sinh viên thuộc các đối tượng ngoài chế độ nhà nước quy định
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC  THỰC PHẨM
 
Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 7/1/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm;
 
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc qui định chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
 
Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng LTTP ngày 24/12/2015 về việc ban hành quy định về miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên;
 
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thực hiện chế độ, chính sách cho HSSV họp ngày 07/3/2017 về việc họp xét chế độ chính sách HKII, năm học 2016-2017,
 
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giảm học phí trong học kỳ II, năm học 2016-2017 cho 07 sinh viên (có danh sách kèm theo).
 
Những sinh viên có tên trên không được miễn giảm học phí những học phần theo Điều 9 của Quy định về miễn, giảm học phí đối với HSSV ban hành theo Quyết định số số 1093/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng LTTP ngày 24/12/2015.
 
Điều 2. Các Ông/Bà Trưởng phòng, khoa, trung tâm; CVHT, sinh viên có tên trên căn cứ quyết định thi hành.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 
   Nơi nhận:
 
 - Như điều 2;
 
 - Lưu: Phòng Công tác HSSV, VT.
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký) 
 
Đỗ Chí Thịnh
 
 
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761