Chế độ chính sách

Quyết định Về việc miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2016-2017

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG

LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 186/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV
Đà Nẵng, ngày 14 tháng 03 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2016-2017

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC  THỰC PHẨM
Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 7/01/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 24/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm về việc ban hành quy định về miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thực hiện chế độ, chính sách cho HSSV họp ngày 07/3/2017 về việc họp xét chế độ chính sách HKII, năm học 2016-2017,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Miễn, giảm học phí trong học kỳ II, năm học 2016-2017 cho 22 sinh viên (có danh sách kèm theo), trong đó: miễn học phí cho 14 sinh viên, giảm  học phí cho 8 sinh viên.
Những sinh viên có tên trên không được miễn giảm học phí những học phần theo Điều 9 của Quy định về miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên ban hành theo Quyết định số 1093/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 24/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.
Điều 2. Các Ông/Bà Trưởng Phòng, Khoa, Trung tâm; CVHT, sinh viên có tên trên căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
 
    Nơi nhận:
 - Như điều 2;
 - Lưu: Phòng Công tác HSSV, VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
Đỗ Chí Thịnh
 
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761