Chế độ chính sách

Quyết định Cấp học bổng khuyến khích học kỳ I, năm học 2018-20189

 QUYẾT ĐỊNH
 
Cấp học bổng khuyến khích học kỳ I, năm học 2018-20189 
cho SV cao đẳng khóa 2016, 2017, 2018 và trung cấp khóa 2017
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 7/1/2002 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Lương Thực – Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc quy định chức năng nhiệm vụ của trường Cao đẳng Lương Thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 25/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng LTTP về việc ban hành quy định về học bổng khuyến khích học nghề đối với HSSV hệ chính quy;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV,
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học nghề học kỳ I năm học 2018-2019 cho 36 HSSV các lớp cao đẳng khóa 2016, 2017, 2018 và trung cấp khóa 2017 (có danh sách kèm theo) với tổng số tiền: 25.632.000 đồng/tháng, tương ứng 128.160.000 đồng/học kỳ.
Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng, Khoa, Trung tâm; GVCN và HSSV có tên trên căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761