Chế độ chính sách

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2014-2015

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 877/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV
Đà Nẵng, ngày 27 tháng 10 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV khóa 2013, 2014
           HK II – Năm học 2014-2015
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
- Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 7/1/2002 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Lương Thực – Thực phẩm;
- Căn cứ Quyết định 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc quy định chức năng nhiệm vụ của trường Cao đẳng Lương Thực - Thực phẩm;
- Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 03/7/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng LTTP về việc ban hành quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV hệ chính quy;
- Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 03/7/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng LTTP về việc ban hành quy định phân loại học tập sinh viên cao đẳng chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ;
- Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2014-2015 cho 50 học sinh, sinh viên (có danh sách kèm theo).
Với tổng số tiền: 16.710.000 đồng/tháng, cấp đủ 5 tháng trong học kỳ (tương ứng 83.550.000 đồng/học kỳ).
Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng, Khoa, Trung tâm; GVCN/CVHT, BCS lớp và các học sinh, sinh viên có tên trên căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:        
- Như điều 2;
- Lưu: VT, Phòng CTHSSV.
Q. HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 Huỳnh Thị Kim Cúc
 
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761