Chế độ chính sách

Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho HSSV học kỳ I năm học 2015-2016

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
 
Số: 926/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2015
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Về việc trợ cấp xã hội cho HSSV học kỳ I, năm học 2015-2016
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC  THỰC PHẨM
Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 7/01/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc qui định chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 03/07/2013 về việc ban hành quy định về chế độ trợ cấp xã hội đối với HSSV;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thực hiện chế độ, chính sách cho HSSV họp ngày 27/10/2015 về việc xét trợ cấp xã hội HK I năm học 2015-2016 cho HSSV,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Trợ cấp xã hội học kỳ I, năm học 2015-2016 cho 36 HSSV (có danh sách kèm theo) như sau:
- Mức hưởng trợ cấp xã hội:
+ Mức 1 (140.000 đồng/HSSV/tháng) cho 12 HSSV
+ Mức 2 (100.000 đồng/HSSV/tháng) cho 24 HSSV
- Thời gian hưởng trợ cấp xã hội:
+ Khóa tuyển sinh năm 2015: hưởng 5 tháng, tính từ tháng 9 năm 2015
+ Các khóa còn lại: hưởng 6 tháng, tính từ tháng 8 năm 2015
Điều 2. Các Ông/Bà Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm; GVCN/CVHT, BCS lớp và HSSV có tên trên căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.
 
 
Nơi nhận:
 - Như điều 2;
 - Lưu: VT, CTHSSV.
 
Q. HIỆU TRƯỞNG 
(Đã ký) 
 
 
 
 
 
Huỳnh Thị Kim Cúc

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761