Chế độ chính sách

Quyết định về miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2015-2016

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số: 927/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV
Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2015 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2015-2016
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC  THỰC PHẨM
Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 7/01/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 26/08/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm về việc ban hành quy định về miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thực hiện chế độ, chính sách cho HSSV họp ngày 27/10/2015 về việc họp xét miễn, giảm học phí HKI, năm học 2015-2016,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Miễn, giảm học phí HK I, năm học 2015-2016 cho 22 học sinh, sinh viên (có danh sách kèm theo), trong đó:
- Miễn học phí cho 19 học sinh, sinh viên;
- Giảm 50% học phí cho 3 học sinh, sinh viên.
Những HSSV có tên trên không được miễn giảm học phí những học phần theo điều 9 của quy định về miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên ban hành theo Quyết định số 804/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 26/08/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm về việc ban hành quy định về miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên.
Điều 2. Các Ông/Bà Trưởng Phòng, Khoa, Trung tâm; GVCN/CVHT, học sinh, sinh viên có tên trên căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
 
    Nơi nhận:
 - Như điều 2;
 - Lưu: Phòng Công tác HSSV, VT.
Q. HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
Huỳnh Thị Kim Cúc

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761