Chế độ chính sách

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập cho HSSV học kỳ I, năm học 2015-2016

  
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM 
Số: 929/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Đà Nẵng, ngày 09  tháng 11 năm 2015
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ chi phí học tập cho HSSV học kỳ I, năm học 2015-2016
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC  THỰC PHẨM
Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 7/1/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc qui định chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Thông tư số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập
đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;
Căn cứ theo đề nghị của Trưởng Phòng Công tác HSSV,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2015-2016 cho 5 sinh viên (có danh sách kèm theo) như sau:
- Mức hỗ trợ: 60% x 1.150.000 = 690.000đ/tháng.
- Thời gian hưởng:
+ Khóa tuyển sinh năm 2015: hưởng 6 tháng, tính từ tháng 9 năm 2015
+ Các khóa còn lại: hưởng 5 tháng, tính từ tháng 8 năm 2015
Điều 2: Các Ông/Bà Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm; CVHT, BCS lớp và sinh viên có tên trên căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.
 
 
Nơi nhận:
 - Như điều 2;
 - Lưu: VT, CTHSSV.
 
Q. HIỆU TRƯỞNG 
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Huỳnh Thị Kim Cúc

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761