Tư vấn - Việc làm

Thông báo chương trình Tư vấn tuyển Thực tập sinh tại Nhật Bản năm 2016

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
 
      Số:       TB/TCĐLTTP-CTHSSV                                                  Đà Nẵng, ngày 22  tháng 12   năm 2015
 
 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN
TUYỂN 140 THỰC TẬP SINH TẠI NHẬT BẢN NĂM 2016
 
 Nhằm triển khai chương trình sơ tuyển 140 thực tập sinh làm việc trong ngành cung ứng thực phẩm cho hệ thống Siêu thị tại Nhật Bản vào đầu năm 2016 của Công Ty ESUHAI. Giám hiệu thông báo về nội dung của Chương trình như sau:
1. Đối tượng tham dự
- Học sinh, sinh viên các lớp năm cuối đang học tại trường;
- Cựu HSSV đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm;
2. Nội dung của Chương trình hội thảo
- Học sinh- sinh viên được giới thiệu về Công Ty TNHH ESUHAI:
- Học sinh- sinh viên sẽ được giới thiệu toàn bộ nội dung chương trình của đơn hàng tuyển  140 vị trí thực tập sinh trong ngành thực phẩm năm 2016 của Công Ty ESUHAI tại Nhật Bản;
- Học sinh- sinh viên sẽ được giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của mình về điều kiện, lợi ích của đợt thực tập sinh và những vấn đề khác mà mình quan tâm.
- Học sinh- sinh viên có nhu cầu tham gia chương trình sẽ được sơ tuyển ngay sau buổi tư vấn.
            3. Thời gian, địa điểm
            - Thời gian: Đúng 08giờ ngày 23/12/2015
-  Địa điểm: Phòng Họp tầng 3 khu Hiệu bộ ( Bên cạnh Văn phòng Đoàn trường)
            Nhận được thông báo này, Kính đề nghị các Khoa, Giáo viên chủ nhiệm/CVHT thông báo và tổ chức cho học sinh-sinh viên và Cựu HSSV của khoa tham dự Hội thảo đúng giờ.
 
 
Nơi nhận:                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG
- Các Khoa, BCS lớp                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Cựu HSSV                                                  
  Lưu VT, TTTV&HTHSSV.                                                                                                                                               
                                                                       
                                             
       TS. Đặng Thị Mộng Quyên
 
 
                                                          

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761