Tư vấn - Việc làm

Thông tin tuyển dụng việc làm bán thời gian của Khách sạn Minh Toàn Galaxy

 
BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM
Số:     /TB-TCĐLTTP-CTHSSV
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Đà Nẵng, ngày    tháng     năm 2016
 
 
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
 
Căn cứ thỏa thuận với Khách sạn Minh Toàn Galaxy về việc cung ứng lao động là sinh viên làm việc bán thời gian, Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm thông báo về việc tuyển dụng Nhân viên phục vụ tiệc cưới làm việc tại Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng, cụ thể như sau:
          1. Số lượng: Từ 50 đến 70 sinh viên
          2. Yêu cầu: Trung thực, chăm chỉ
          3. Mô tả công việc:
          - Làm việc theo ca (tiệc trưa, tối) vào các ngày cuối tuần (chủ yếu thứ 7 và chủ nhật)
          - Khách sạn sẽ hướng dẫn nghiệp vụ và trang bị đồng phục cho nhân viên
          - Hỗ trợ ăn theo từng ca
          4. Mức lương: từ 100.000đ/ 01 ca
        5. Nơi làm việc: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, địa chỉ 306 đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng
          6. Địa điểm nhận đăng ký: Trung tâm Tư vấn – Hỗ trợ HSSV, Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm. Điện thoại: 05116567113.
 
Nơi nhận:
- HSSV;
- Lưu VT, TVHTHSSV.
 
                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG
 
                                                               KT. TRƯỞNG PHÒNG CTHSSV
 
                                                                       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
                                                                               Ngô Đức Chiến

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761