Thông tin - Thông báo

Thông báo chương trình học bổng Tiến sĩ VANIER CANADA GRADUATE

   BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM
 
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VANIER CANADA GRADUATE
 
Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo về Chương trình học bổng Vanier Canada Graduate đến cán bộ, giảng viên của trường đủ điều kiện, có nhu cầu dự tuyển chương trình học bổng.
Tên học bổng: Vanier Canada Graduate Scholarship (Vanier CGS).
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ.
Thời hạn nộp hồ sơ: 4/11/2015.
Thông tin chi tiết về chương trình học bổng xem tại: http://www.vanier.gc.ca/en/home-accueil.html
 
PHÒNG QLKH&HTQT

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761