Thông tin - Thông báo

Thông báo Đề xuất nhiệm vụ KH&CN thành phố Đà Nẵng năm 2016

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2016 (đợt 2) như sau: 
     - Căn cứ đề xuất và yêu cầu đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố:
        + Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố đến năm 2020.
        + Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ thành phố đến năm 2020.
        + Mục tiêu, nội dung của 06 Chương trình KH&CN thành phố.
       + Các chủ trương, chính sách của thành phố về phát triển KH&CN trong phạm vi các ngành.
        + Yêu cầu phát triển của ngành, đơn vị.
     - Mỗi cơ quan, đơn vị có thể đề xuất nhiều nhiệm vụ và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Đồng thời trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình các cơ quan, đơn vị có thể đặt hàng các vấn đề, nhiệm vụ KH&CN cần giải quyết để mời gọi các tổ chức, nhà khoa học thực hiện.
     - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố theo mẫu KH.02/B.02.
     - Phiếu đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố theo mẫu KH.02/B.03.
     Trên cơ sở đề xuất, đặt hàng của các Sở, ngành, các tổ chức và cá nhân, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp và thành lập các Hội đồng khoa học chuyên ngành tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2016, thông qua Hội đồng Khoa học và công nghệ thành phố và trình UBND thành phố xem xét phê duyệt.
     - Thời hạn nộp phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2016 (đợt 2): trước ngày 29/02/2016.
     Các văn bản và biểu mẫu liên quan được đăng tại Website của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng: http://www.dost.danang.gov.vn - Phần Hướng dẫn hoạt động KH&CN/ Đăng ký đề tài khoa học và công nghệ.
   Đăng ký hồ sơ trực tuyến tại Dịch vụ công "Đăng ký phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN" tại địa chỉ: http://www.dost.danang.gov.vn hoặc gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng theo địa chỉ: Tầng 22 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng.
     Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0511.3830215, Email: qlkh-skhcn@danang.gov.vn.
     Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo các tổ chức và cá nhân biết để đề xuất.
 
 PHÒNG QLKH&HTQT

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761