Đào tạo

Tổ chức và quản lý Hợp tác xã - Bồi dưỡng ngắn hạn

Tổ chức và quản lý Hợp tác xã - Bồi dưỡng ngắn hạn

Chương trình lớp bồi dưỡng ngắn hạn Tổ chức và quản lý Hợp tác xã

2016-04-13 14:08:46
Đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng nghiệp vụ

Khởi tạo kinh doanh - Bồi dưỡng ngắn hạn

Khởi tạo kinh doanh - Bồi dưỡng ngắn hạn

Chương trình lớp bồi dưỡng ngắn hạn Khởi tạo kinh doanh

2016-04-13 14:04:34
Đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng nghiệp vụ

Công tác chuyển đổi mô hình quản lý Chợ - Bồi dưỡng ngắn hạn

Công tác chuyển đổi mô hình quản lý Chợ - Bồi dưỡng ngắn hạn

Chương trình bồi dưỡng ngắn hạn Công tác chuyển đổi mô hình quản lý Chợ

2016-04-13 14:00:55
Đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng nghiệp vụ

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Sơ cấp nghề

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Sơ cấp nghề

Chương trình sơ cấp nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

2016-04-12 13:59:33
Sơ cấp nghề

Quản trị khách sạn - Trung cấp nghề

Quản trị khách sạn - Trung cấp nghề

Chương trình dạy nghề trình độ Trung cấp nghề Quản trị khách sạn

2016-04-12 10:37:30
Trung cấp

Quản trị Khách sạn - Cao đẳng nghề

Quản trị Khách sạn - Cao đẳng nghề

Chương trình Cao đẳng nghề Quản trị khách sạn

2016-04-12 10:32:49
Cao đẳng

Quản lý Doanh nghiệp - Trung cấp chính quy

Quản lý Doanh nghiệp - Trung cấp chính quy

Chương trình Quản lý Doanh nghiệp - Trình độ Trung cấp

2016-04-12 10:30:05
Trung cấp

Quản trị Nhà hàng - Cao đẳng nghề

Quản trị Nhà hàng - Cao đẳng nghề

Chương trình Quản trị Nhà hàng - Trinh độ cao đẳng nghề

2016-04-12 10:23:45
Cao đẳng

Nghiệp vụ nhà hàng - Trung cấp nghề

Nghiệp vụ nhà hàng - Trung cấp nghề

Chương trình trung cấp nghề Nghiệp vụ nhà hàng

2016-04-12 10:15:28
Trung cấp

Quản trị khách sạn - Cao đẳng chính quy

Quản trị khách sạn - Cao đẳng chính quy

Chương trình đào tạo ngành Quản Quản trị khách sạn

2015-06-03 10:14:08
Cao đẳng

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Cao đẳng chính quy

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Cao đẳng chính quy

Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

2015-06-03 10:12:32
Cao đẳng

Quản trị kinh doanh - Cao đẳng chính quy

Quản trị kinh doanh - Cao đẳng chính quy

Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh

2015-06-03 10:09:54
Cao đẳng

Phát triển nông thôn - Cao đẳng chính quy

Phát triển nông thôn - Cao đẳng chính quy

Chương trình đào tạo Ngành Phát triển nông thôn

2015-06-03 09:56:11
Cao đẳng

Trang số 1 trong tổng số 1 trang, đang hiển thị 13 tin đăng trong tổng số 13 tin đăng.