Chi Tiết Tin

2016-05-12 Thông báo

Thông báo v/v hướng dẫn CVHT, GVCN nội dung sinh hoạt lớp tháng 5/2016

Hướng dẫn CVHT, GVCN nội dung sinh hoạt lớp tháng 5/2016

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2016

  - Tình hình học tập và rèn luyện của HSSV

  - Chấp hành nội qui: Trang phục học đường, đeo thẻ HSSV, lên lớp đúng giờ, vệ sinh giảng đường, ...

  - Tham gia các hoạt động của trường, khoa, lớp

  2. Triển khai nhiệm vụ 5/2016

  2.1. Triển khai Thông báo số: 402/TB-TCĐLTTP-CTHSSV, ngày 10/5/2016 của Hiệu trưởngVề việc triệu tập HSSV ký túc xá họp để triển khai Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (có file đính kèm)

Đề nghị CVHT, GVCN cần quán triệt kỹ các yêu cầu sau:

- Thành phần dự họp: Sinh viên khóa 2014, khóa 2015 ở ký túc xá và HSSV đăng ký bổ sung đi bầu cử tại trường (có file danh sách đính kèm, CVHT/GVCN đọc danh sách HSSV đi bầu cử trước lớp cho HSSV biết).

- Thời gian dự họp: vào lúc 13h30ngày 17/5/2016, tại Hội trường

- HSSV của lớp ở ký túc xá đi dự họp đúng giờ và không được vắng mặt

- HSSV (theo thành phần trên) được nghỉ học chiều 17/5/2016 để dự họp

CVHT, GVCN quản lý và điểm danh, báo cáo danh sách ngay trong cuộc họp. 

2.2. Triển khai Thông báo số: 374/TB-TCĐLTTP-CTHSSV, ngày 9/5/2016 của Hiệu trưởng Về việc HSSV đăng ký danh sách bổ sung bầu cử  Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại Trường (có file đính kèm)

Đề nghị CVHT, GVCN xác định:

- Đối tượng HSSV đăng ký bầu cử bổ sung

- Thời gian và địa điểm HSSV đăng ký bầu cử bổ sung

2.3. Triển khai công văn số 1773/BGDDT-CTHSSV, ngày 21/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp(có file đính kèm)

2.4. CVHT, GVCN các lớp  năm I, II đề nghị danh sách HSSV được cộng và trừ điểm rèn luyện trong  học kỳ II/2015-2016. Gửi danh sách về Khoa quản lý lớp học theo Thông báo số 366/TB-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 6/5/2016 của Phòng Công tác HSSV.

2.5. Chấp hành nội quy, quy định giảng đường

Qua kiểm tra tình hình HSSV thực hiện nội quy, quy định giảng đường trong thời gian qua, tình trạng HSSV vi phạm quy định về đeo thẻ, trang phục học đường và đi trễ học vẫn còn diễn ra. Đề nghị CVHT, GVCN nhắc nhở, đôn đốc HSSV chấp hành tốt nội quy, quy định của nhà trường để khỏi ảnh hưởng đến  phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường.

2.6. Nhắc nhở HSSV tập trung học để chuẩn bị dự thi HKII/2015-2016; thời hạn nộp học phí của HSSV HKII/2015-2016 đến 15/5/2016 và nộp tiền nước uống và vệ sinh môi trường.

(các trường hợp bị mất thẻ HSSV đến phòng Công tác HSSV làm lại thẻ trước khi thi HKII/2015-2016)    

Tin liên quan