Chi Tiết Tin

2016-06-04 Thông báo

Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2014, 2015 trong HKII, năm học 2015-2016

Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2014, 2015 trong HKII, năm học 2015-2016

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, nhà trường thông báo việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong học kỳ II, năm học 2015-2016 như sau:

1. Đối với Cố vấn học tập

- CVHT tổ chức họp lớp để tiến hành đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong HKII (2015-2016) từ ngày 06/06/2016 đến hết ngày 12/06/2016.

- Sau khi kết thúc việc đánh giá, CVHT nộp Biên bản họp xét (file word), Kết quả rèn luyện (nhập vào file excel P. Công tác HSSV đã gửi kèm) về Khoa quản lý lớp học.

2. Đối với các Khoa

Các Khoa căn cứ vào Quy chế đánh giá rèn luyện, Hướng dẫn, Danh sách cộng trừ điểm rèn luyện và kết quả đánh giá của các lớp, tiến hành họp xét toàn khoa, gửi về phòng Công tác HSSV (thông qua địa chỉ email phongqlhssv@gmail.com) trước ngày 22/06/2016 gồm:

- Biên bản họp xét của từng lớp (file word)

- Kết quả rèn luyện của từng lớp (nhập vào file excel của Phòng đã gửi kèm)

Sau khi kết quả rèn luyện đã được in và ký xác nhận của Cố vấn học tập, các khoa lập Đề nghị công nhận kết quả rèn luyện.

Lưu ý: Những SV đã nghỉ học nhưng chưa có quyết định xóa tên thì vẫn giữ nguyên trong danh sách và ghi chú “Nghỉ học”

3. Những thông tin và cơ sở dữ liệu cho công tác đánh giá rèn luyện

- Hướng dẫn đánh giá rèn luyện; Danh sách cộng, trừ điểm rèn luyện HSSV; Danh sách nhập điểm rèn luyện HKII (2015-2016).

- Mẫu Phiếu đánh giá rèn luyện (Các lớp chủ động photo mẫu Phiếu để cung cấp cho HSSV)

Tin liên quan