Chi Tiết Tin

2017-03-01 Thông báo

Cấp bổ sung Giấy chứng nhận tham gia khoá đào tạo Khởi sự kinh doanh

Thông báo về việc cấp bổ sung Giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo Khởi sự kinh doanh

Căn cứ Kế hoạch số 1259/KH-TCĐLTTP-HTSV ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Giám hiệu về khóa bồi dưỡng Khởi sự kinh doanh. Nhà trường phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng đã tổ chức lớp học vào ngày 10 tháng 12 năm 2016. Tuy nhiên có một số sinh viên tham gia không đầy đủ khóa học và chưa hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa nên chưa được cấp Giấy chứng nhận.

Nay, Nhà trường thông báo cho các sinh viên (có tên trong danh sách kèm theo) đến tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp làm bổ sung bài kiểm tra cuối khóa để được cấp “Giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo Khởi sự kinh doanh”.

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/03/2017

Sau thời gian nêu trên, nếu sinh viên nào vẫn không bổ sung bài kiểm tra cuối khóa thì Nhà trường sẽ không cấp Giấy chứng nhận nữa.

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA KHOÁ ĐÀO TẠO KHỞI SỰ SỰ KINH DOANH THIẾU BÀI KIỂM TRA

Tin liên quan