Chi Tiết Tin

2016-04-11 Học sinh sinh viên

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp cao đẳng khoá 2013 - 2016

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp các lớp cao đẳng khoá 2013 - 2016

 Theo kế hoạch tiến độ năm học 2015-2016 các khối lớp cao đẳng 13C01, 13C02, 13C03, 13C04 và 13C06 sẽ đi thực tập tốt nghiệp theo lịch cụ thể như sau:

1. Thời gian thực tập tốt nghiệp
- Tại Bà Nà: Từ tuần 13 đến tuần 20 (Từ ngày 11/4/2016 đến ngày 05/6/2016).
- Tại các cơ sở khác: Từ tuần 13 đến đến 19 (Từ ngày 11/4/2016 đến ngày 29/5/2016).

2. Nộp chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Ngày 02/6/2016 sinh viên nộp chuyên đề thực tập tốt nghiệp tại văn phòng khoa quản lý ngành học (trừ các sinh viên thực tập tại Bà Nà).

3. Đánh giá thực tập tốt nghiệp:

STT

Ngày đánh giá

Khối lớp

Phòng

1

09/6/2016

13C02

B1.02

13C03

B1.01

13C04

B1.03

13C06

B1.04, B1.05

2

10/6/2016

13C01

B1.02, B1.03, B1.04

Đề nghị các Khoa nộp bảng điểm đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp về phòng Đào tạo trước ngày 15/6/2016 và triển khai cho sinh viên thực hiện theo kế hoạch này để đảm bảo tiến độ chung của trường./.

 

Tin liên quan