Chi Tiết Tin

2016-04-12 Thông báo

Thông báo mở lớp bồi dưỡng Công tác chuyển đổi mô hình quản lý Chợ


 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG

LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

  CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            Số:  98  /TCĐLTTP-TTĐT

V/v: Bồi dưỡng công tác chuyển đổi mô hình quản lý Chợ.

 

              Đà Nẵng, ngày 23 tháng 02 năm 2016

 THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG

CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHỢ

Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay đã có gần 40 năm xây dựng và phát triển, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực Quản lý với đội ngũ giảng viên nhiệt tình, tâm huyết, giàu kinh nghiệm, chất lượng đào tạo luôn được đảm bảo.

Trường thường xuyên mở lớp bồi dưỡng “Công tác chuyển đổi mô hình quản lý Chợ”nhằm tăng cường kiến thức về quản lý chợ cho các đối tượng có liên quan.

1. Nội dung bồi dưỡng:

- Công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ; tổ chức quản lý chợ sau khi chuyển đổi.

- Công tác quản lý chợ: việc cho thuê, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ; nghệ thuật thương lượng mua bán hàng hóa; công tác quản lý tài chính tại chợ; mô hình chợ văn minh văn hóa.

- Một số điểm cần lưu ý trong việc đầu tư xây dựng chợ đạt hiệu quả.

- Kinh nghiệm quản lý, đầu tư và công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ tại một số địa phương trên cả nước.

2. Địa điểm: Theo yêu cầu của đơn vị.

3. Thời gian bồi dưỡng: 01 ngày.

4. Đối tượng: Mọi học viên có nhu cầu.

5. Học phí:  Tùy thuộc vào tình hình thực tế Trường sẽ thương lượng với đơn vị.

Vậy trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm kính đề nghị đơn vị có nhu cầu bồi dưỡng vui lòng cho biết thông tin theo số điện thoại: 0511.6567112 (số DĐ: 0906.444.676), email: ttdaotaonganhan@yahoo.com hoặc liên hệ tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm, địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị.

Trân trọng./.

                                                                                                               Q.HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

 - Như trên;                                                                                                       (Đã ký)

 - Lưu: VT, TTĐT.                                                                                       Huỳnh Thị Kim Cúc

                                                                  

Tin liên quan