Chi Tiết Tin

2016-10-05 Thông tư, văn bản mới

Quỹ khen thưởng, phúc lợi trong công ty do Nhà nước chi phối


Ngày 01/9/2016, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Theo đó, quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (NLĐ) trong các công ty này được quy định như sau:

- Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NLĐ.

- Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì ngoài việc trích quỹ như bằng kế hoạch còn được trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân của NLĐ.

- Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NLĐ nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/10/2016.

Tải tại đây

Tin liên quan