Chi Tiết Tin

2016-10-20 Thông tư, văn bản mới

Quyết định 2128/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thí điểm khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân


Ngày 04/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2128/QĐ-BTC về việc thí điểm khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân.


Theo đó, từ tháng 11/2016 đến hết tháng 12/2017, sẽ thí điểm khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân có nhà cho thuê tại địa bàn Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thuộc quản lý của cơ quan thuế tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.


Sau khi kết thúc thực hiện thí điểm, Tổng cục Thuế có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính kết quả và đề xuất phương án triển khai diện rộng. Cá nhân thực hiện khai thuế điện tử đảm bảo các điều kiện thực hiện giao dịch thuế điện tử theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015; các nội dung khác được thực hiện theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tin liên quan