Phòng ban

Phòng Đào tạo

  
Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Đức
Điện thoại: 0236 3 831228
Di động: 0914011545
Email: nguyenvanduc@cfi.edu.vn
 
Phó trưởng phòng: ThS. Lê Thị Thảo Tiên
Điện thoại: 0236 3 940089
Di động:  0983.953.605
Email:  thaotien@cfi.edu.vn
 
NHIỆM VỤ
 Giúp Hiệu trưởng xây dựng mục tiêu đào tạo, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo; xây dựng chương trình  giáo dục, kế hoạch giảng dạy, chương trình và giáo trình môn học; tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp;
♦ Thực hiện công việc hành chính giáo vụ; đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo.
♦  Đề xuất và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác giảng dạy của giáo viên; công tác thi đua khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động đào tạo.
♦  Quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị theo sự phân cấp của Hiệu trưởng
 


PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761