Phòng ban

Phòng Hành chính tổ chức

 
 
LÃNH  ĐẠO PHÒNG
Trưởng phòng: CN. Ngô Thế
Điện thoại : 0236-3831841
Di động : 090.5181.316
Email : ngothe@cfi.edu.vn

Phó Trưởng phòng : ThS. Bùi Thị Thanh Minh
Điện thoại : 0236-3831841
Di động : 0987.876.556
Email : thanhminh@cfi.edu.vn

Phó Trưởng phòng : Nguyễn Sĩ Nho     
 Điện thoại: 0236 3831841
 Di động: 0983 696 246
 Email: nguyensinho@cfi.edu.vn
 
 
NHIỆM VỤ
♦ Giúp Hiệu trưởng trong việc sắp xếp tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ và chế độ công tác các đơn vị trong nhà trường; xây dựng quy hoạch cán bộ, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên; xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế quản lý nội bộ.             
♦ Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư lưu trữ, lễ tân, đối ngoại, thi đua, tuyên truyền, khen thưởng, kỷ luật.            
♦ Thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ viên chức.
♦ Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ an ninh trật tự cơ quan.
♦ Quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761