Phòng ban

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

 
LÃNH  ĐẠO PHÒNG
Trưởng phòng: ThS. Phan Văn Sanh
 
Điện thoại:
Di động: 0905314159
Email: sanhqn@cfi.edu.vn
 
NHIỆM VỤ
Công tác khảo thí
♦ Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các hệ đào tạo theo qui định chung của Bộ GD♦  ĐT, chuyên trách công tác đề thi, chấm thi và phương án điểm chuẩn tuyển sinh.
♦ Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng các quy định về tổ chức các kỳ thi, quy trình kiểm tra, thi kết thúc học phần, thi cuối khóa, xây dựng các bộ đề thi, ngân hàng câu hỏi.
♦ Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí. Hướng dẫn thực hiện và theo dõi thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Trường.
♦  Chủ trì việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở xây dựng đề thi.
♦  Phối hợp với các Khoa tổ chức thi, cung cấp đề thi và chấm thi cho các kỳ thi trong toàn Trường theo đúng quy chế hiện hành.
♦  Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi của các kỳ thi.
♦  Thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thi, kết quả các kỳ thi cho Hiệu trưởng, đánh giá chất lượng đào tạo theo yêu cầu của cấp trên.
♦  Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí.
 
Công tác đảm bảo chất lượng

♦  Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng. Hướng dẫn thực hiện và theo dõi thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Trường.
♦  Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng.
♦  Tham mưu công tác tự đánh giá chương trình đào tạo, chất lượng trường. Hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng đào tạo trường.
♦  Phối hợp với các bộ phận trong trường nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy của giảng viên.
♦  Phối hợp với các bộ phận trong trường tổ chức khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo, lấy ý kiến HSSV về hoạt động giảng dạy.
♦  Triển khai việc tập huấn công tác đảm bảo chất lượng cho cán bộ, giảng viên trong trường. Hướng dẫn các khoa, bộ môn cách xây dựng các công cụ đánh giá, cải tiến các hình thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học cho các hệ đào tạo khác nhau.
♦  Lưu trữ và bảo mật hồ sơ dữ liệu của trường về đảm bảo chất lượng.

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761