Phòng ban

Phòng Công tác Học sinh sinh viên

 
LÃNH  ĐẠO PHÒNG
Trưởng phòng: ThS. Trần Sơn
 Điện thoại:  0236 3 940313
 Di động: 090.3577697
 Email: transon@cfi.edu.vn 
  
Phó trưởng phòng: ThS. Phạm Thị Phương
Điện thoại: 0236 3 940313
Di động: 0129.689.2712
Email: phamthiphuong@cfi.edu.vn

NHIỆM VỤ
♦  Quản lý hồ sơ HSSV.
♦  Tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV.
♦  Công tác y tế, thể thao đối với HSSV.
♦  Thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV.
♦  Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong HSSV.
♦   Thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú.
♦  Giúp Hiệu trưởng về công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập.
♦  Quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761