Phòng ban

Phòng Quản lý khoa học và HTQT

  
NHIỆM VỤ
 Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học:
     ♦  Tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động NCKH trong trường.
     ♦   Tổ chức quản lý và theo dõi các hợp đồng nghiên cứu khoa học với các địa phương và đơn vị bạn.
     ♦  Chủ trì việc tổ chức các hội nghị, hội thảo về khoa học công nghệ, các buổi sinh hoạt, thông tin khoa học công nghệ thường kỳ, đột xuất.
     ♦  Quản lý công tác thông tin, xuất bản tư liệu khoa học, đăng ký các sáng kiến, phát minh, các đề tài và kết quả các công trình NCKH.
Hợp tác quốc tế:
     ♦  Xây dựng chiến lược, phương hướng và kế hoạch về hợp tác quốc tế, khai thác viện trợ, hợp tác đầu tư, khoa học kỹ thuật trong nước và quốc tế.
     ♦  Xây dựng qui trình, nguyên tắc, thủ tục của các hoạt động đối ngoại theo đúng nghi thức ngoại giao qui định của Nhà nước, qui chế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.        
     ♦  Tìm kiếm cơ hội và đối tác quốc tế để tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi cán bộ và sinh viên; các cơ hội để gửi cán bộ và sinh viên đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ dài hạn và ngắn hạn ở nước ngoài

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761