Trung tâm

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ

 Giám đốc: Nguyễn Hoàng Thành Đích     
               Điện thoại: 0236 6 567112
               Di động: 0982 043770
               Email: dichnht33@cfi.edu.vn               


NHIỆM VỤ
 
1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch hàng năm và dài hạn về đào tạo và bồi dưỡng; phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo hàng năm các lớp:
+ Đào tạo, bồi dưỡng về quản lý sản xuất, quản lý chất lượng,  quản lý tài chính, kế toán, lao động-tiền lương.
+ Bồi dưỡng nâng cao tay nghề trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học.
+ Đào tạo nghề ngắn hạn các nghề trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, nông nghiệp, công nghệ thông tin.
+ Đào tạo Tin học các cấp độ A, B, C và tương đương.
+ Đào tạo tiếng Anh các cấp độ A, B, C và tương đương.
+ Đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng mềm cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường.
+ Tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khoá, tổ chức các hội thảo, hội nghị có tính chất đào tạo, bồi dưỡng.
2. Sơ kết, tổng kết hoạt động; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả, chất lượng các công việc được giao.
3. Quản lý nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất được giao.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761