Tuyển sinh Ngắn hạn

Thông báo tổ chức thi chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

  
BỘNÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
   LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Số:155/TB-TCĐLTTP-TTĐT
Đà nẵng, ngày06 tháng3 năm 2018
 
 
THÔNG BÁO
“Về việc tổ chức thi chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản”
Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm phối hợp với Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và thi cấp chứng chỉ sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo qui định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông)nhằm tạo điều kiện cho học sinh sinh viên hoàn thiện hồ sơ việc làm theo đúng yêu cầu tiêu chuẩn tại các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức khác,với nội dung sau:
    1. Đối tượng: Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm có nhu cầu.
    2. Cấp chứng chỉ:Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản do Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cấp.
    3. Thời gian ôn tập và thi:
- Thời gian ôn tập: 6 buổi (Dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 3 năm 2018)
- Lệ phí ôn tập và thi cấp chứng chỉ: 600.000 đ/thí sinh
- Địa điểm ôn tập: Tại trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm.
- Địa điểm thi: Tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (có phương tiện chở thí sinh từ trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm đến trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và ngược lại miễn phí)
- Thời gian thi: Dự kiến trong tháng 4 năm 2018 (sẽ thông báo cụ thể sau)
    4. Hồ sơ đăng ký:
Hồ sơ đăng ký (gồm: 2 ảnh 3x4; CMND photo; Thẻ HSSV photo; Đơn đăng ký dự thi) nộp tại Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Bồi dưỡng nghiệp vụ - Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm (Địa chỉ: 101b – Lê Hữu Trác – Đà Nẵng; Điện thoại: 0906444676 – Cô Thư) chậm nhất là ngày 25/3/2018./.
 
 
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTĐT.
 
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

Đặng Thị Mộng Quyên
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761