Văn bản thông báo

Thông báo Về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến, thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường

  
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM 
         Số: 1130/TB-TCĐLTTP-HCTC
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
Đà Nẵng, ngày  12 tháng 10 năm 2016
 
 
THÔNG BÁO 
Về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến, thực hiện dân chủ  
trong hoạt động của trường  
 

Căn cứ công văn số 6000/BNN-TCCB ngày 14/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ. Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức đơn vị mình Nghị định số 04/2015/NĐ-CPThông tư số 01/2016/TT-BNV (có file đính kèm).
 Đề nghị các đơn vị thực hiện thông báo này./.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Phòng, khoa, TT;
- Lưu: VT, HCTC.
 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
(Đã ký) 
 
Trần Thức
 
 
 


PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

 
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761