Văn bản thông báo

Thông báo Về việc khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
     TRƯỜNG CAO ĐẲNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
LƯƠNG THỰC-THỰC PHẨM                
 Số: 1228/TB-TCĐLTTP-HCTC                        Đà Nẵng, ngày 04 tháng 11 năm 2016
 
 
 
THÔNG BÁO  
Về việc khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường  

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2016. Hiệu trưởng sẽ xét và tặng giấy khen cho những cá nhân và tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường. Nhà trường thông báo cho các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:
1. Các đơn vị tổ chức họp xét và đề nghị Hiệu trưởng tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường.
2. Nội dung xét như sau:
- Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiệm vụ được giao;
- Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập trường.
3. Các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về phòng Hành chính - Tổ chức (cho Ông Ngô Khắc Khoa) bằng văn bản giấy và gửi qua email: hanhchinhtochuc@cfi.edu.vn trước ngày 10/11/2016 để tổng hợp và trình Hội đồng xét khen thưởng. Hồ sơ khen thưởng bao gồm: Tờ trình và báo cáo thành tích cá nhân và tập thể đề nghị khen thưởng. Đơn vị nào không gửi hồ sơ khen thưởng theo đúng thủ tục và thời gian trên thì sẽ không đề nghị khen thưởng.
          Đề nghị các Ông (bà) phụ trách các đơn vị căn cứ thông báo thực hiện./.                                                             
 
Nơi nhận:
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, HCTC .
 
TL.HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG HCTC 
(Đã ký) 
 
 
Ngô Thế
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn
 
tư vấn - hướng nghiệp - việc làm
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761