Văn bản thông báo

Thông báo của HĐ xét tặng danh hiệu NGƯT về việc công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
LƯƠNG THỰC-THỰC PHẨM 
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:  167a /TB-HĐXT
Đà Nẵng, ngày 09 tháng 3 năm 2017
 
 
 
THÔNG BÁO 
CỦA HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 
Về việc công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT
 
 

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”;
Căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu bầu “Nhà giáo ưu tú” của trường vào lúc 14h00 ngày 09/3/2017 Về việc lấy phiếu tín nhiệm của toàn thể CBVC&NLĐ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 14 năm 2017, Hội đồng xét tặngNGƯT thông báo kết quả như sau: 
 
Stt
Họ và tên
Số phiếu tín nhiệm
Tỉ lệ
1
Huỳnh Thị Kim Cúc
139/145
95,9%
 
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Đã ký)
 
Ngô Thế
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
        (Ký, ghi rõ họ tên)         
(Đã ký)
 
              HIỆU TRƯỞNG          
  Tiến sĩ, Đỗ Chí Thịnh
 
Nơi nhận:
- Công khai tại Bảng tin của Trường;
- Công khai tại trang Web của Trường;
- Lưu: VT, HCTC.
 
 

Các bài viết khác

PHÒNG TUYỂN SINH
Điện thoại:02363.831228
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn
 
tư vấn - hướng nghiệp - việc làm
Đối tác - hợp tác
Copyright © 2011 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3831228 - 0236.2214761